ROOT

Podkategorie

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREStrategia Uczelni

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Przykładowej Instytucji - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

 

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.jpg

 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

w partnerstwie z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami

realizuje projekt

pn. „NWSP Uczelnią dostępną”

w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych,

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

w ramach umowy nr POWR.03.05.00-00-A064/21-00 z dnia 08/12/2021 r. 

Okres realizacji projektu: od: 2022-04-01 do: 2023-09-30

Celem projektu jest: otwarcie Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku na specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, przy wsparciu Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, oraz podniesienie kompetencji kadry uczelni, w latach 2022-2023, poprzez realizację działań we wszystkich sześciu kluczowych obszarach dostępności.

Dzięki realizacji projektu Uczelnia planuje osiągnąć następujące efekty:

  • wdrożenie rozwiązań niwelujących zidentyfikowane bariery dostępności
  • podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników uczelni
  • podniesienie kompetencji pracowników uczelni w zakresie edukacji włączającej
  • wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia

Powyższe efekty zostaną osiągnięte dzięki realizacji następujących działań:

  • dostosowanie architektoniczne Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  • szkolenia i doradztwo kadry Uczelni w zakresie edukacji włączającej i zarządzania


Dofinansowanie projektu z UE: 668 910,78 PLN

Całkowita wartość projektu: 689 598,75 PLN

 

COM_CONTENT_READ_MOREProjekt UE

Aktualności:

Szkolenia i doradztwo kadry Uczelni w zakresie edukacji włączającej i zarządzania:

- w dniach 30.05 – 01.06. 2022r. odbyło się szkolenie "Obsługa i wsparcie osób z niepełnosprawnościami na uczeni"

- zapraszamy kolejną grupę na szkolenie "Obsługa i wsparcie osób z niepełnosprawnościami na uczeni" odbywające się w dniach 22-23.06.2022 r.

COM_CONTENT_READ_MORESzkolenia z Projektu UE

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykładowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przykładowa Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się informacje o zamierzeniach Przykładowej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych.

COM_CONTENT_READ_MOREProgramy studiów

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Przykładowej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia